BARTECH SLOVAKIA

Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či montážnych prípravkov a iného obežného materiálu. Okrem základnej evidencie je v programe možnosť nastavovať aj intervaly pre pravidelné kontroly, opravy, revízie či čistenie tohoto sledovaného materiálu.

Označenie foriem

DPM značenie foriem

Základom každej evidencie je označenie sledovaného materiálu. Pre označenie väčšinou odporúčame 1D nebo 2D čiarové kódy vytlačené na samolepiacich štítkoch. Niekedy môže byť vhodné aj označovanie RFID tagy. Iba u foriem, ktoré sú počas výroby vystavené pôsobeniu vysokých tlakov a teplôt, pôsobeniu vody, oleja či rôznych chemických látok, nie je možné použiť klasické značenie napríklad samolepiacim štítkom. Bolo by už po pár cykloch strhnuté či nečitateľné. Preto odporúčame označenie kovovými štítkami, či už z nehrdzavejúceho alebo mosadzného materiálu, s 2D kódom  vyrobeným metódou priameho značenia. Takéto štítky pripevnené pevným spojom ku forme ostávajú čitateľné počas celej životnosti formy i napriek náročným prevádzkovým podmienkam.

Z akých modulov sa aplikácia skladá

Modul Správa a Prehliadanie

Základným stavebným prvkom programu TMS je SQL databáza, nad ktorou je vystavaná intranetová aplikácia prostredníctvom ktorej je možné uložené a nazbierané dáta prehliadať a spravovať. Nespornou výhodou tohto riešenia je možnosť pracovať s týmto systémom na ktoromkoľvek PC či tablete vo firemnej sieti, ktoré má Internetový prehliadač a prístup k serveru s dátami bez ohľadu na to, aký operačný systém má dané zariadenie ( Windows, Android, iOS). Celú aplikáciu TMS je možné preložiť do ľubovolného zákaznického jazyka. V súčasnosti je podporovaná Slovenčina, Angličtina a Slovinština.Zber a zapisovanie dát do databázy môže prebiehať priamo v intranetovej aplikácii alebo najčastejšie sa využíva možnosť odosielania dát prostredníctvom prenosných PDA terminálov ( smartphonov) pripojených do  WiFi siete. V PDA terminále je možnosť hľadania aktuálnej pozície sledovaného materiálu, zadávanie presunu materiálu na novú operáciu nebo lokáciu, zapisovanie poznámok k jednotlivým vykonávaným operáciám atď.

Prehľad evidovaných zariadení

Modul pre zber dát v teréne

Operátori v prevádzke majú k dispozícii prenosné PDA terminály. Pri každej manipulácii s materiálom operátor sníma jeho kód a kód pracoviska ( stroja, regálu) odkiaľ /kam materiál berie /vkladá. Súčasne môže zadať aj dôvod, prečo sa s materiálom takto manipuluje, Všetky takto pozbierané informácie sa on-line cez WiFi sieť prenášajú do centrálnej databázy na SQL serveri. Takto zozbierané údaje je možné následne na ľubovoľnom PC vo výrobe zobrazovať a triediť.

Práca s aplikáciou

Základné údaje výrobku

Po vybratí určitej skupiny výrobkov sa rozbalia ďalšie definované okruhy až po konečný materiál. V pravej časti obrazovky sa po vybratí konkrétneho materiálu zobrazí tkzv. Rodný list materiálu. V tomto rodnom liste užívateľ môže definovať obecný názov materiálu, jeho evidenčné číslo, výrobcu či dodávateľa, predpokladanú životnosť, požiadavky na životnosť či pravidelnú údržbu. Všetky tieto údaje je možné do aplikácie taktiež importovať z nadriadeného systému. V rodnom liste výrobku sú tiež polia, ktoré zobrazujú aktuálne umiestnenie materiálu, počet jeho čistení, opráv apod. K rodnému listu materiálu je možné sa dostať taktiež priamo zadaním ( nasnímaním) kódu materiálu do vyhľadávacieho polia.

Rodný list sledovaného zariadenia

Systém má zabudované základné štatistické zostavy a ponúka možnosť exportovať vybrané dáta do *.xls formátu, kde je možné s nimi ďalej pracovať. Aplikácia má samozrejme implementovaný aj administrátorský modul pre aktualizáciu číselníkov importom z nadradených systémov.


Ukážky obrazoviek  z nasadení v praxi

Grafický prehĺad

Ovládací panel s informáciami

Vlastnosti typu zariadenia

Autor: Pavel Loprais
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logistika, Výroba
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
Vodos

Ste vodárenská spoločnosť, ktorá potrebuje sledovať pohyby vodomerov?  Potom je pre Vás program VODOS tá...

| Zákazkový SW
xTrace - Traceability System

xTrace Traceability je systém, ktorý patrí do rodiny MES (Manufacturing Execution Systems). Systémy kategórie MES...

| Výroba